Tất cả thông tin của khách hàng trong quá trình giao dịch sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật